Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

obowiązujący od 30 września 2020 r.

1. Z zajęć fitness realizowanych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (w skrócie: OKSiBP lub „Ośrodku”) mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia. Wysokość opłat za zajęcia zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 lub w formie przelewu na konto Ośrodka (tytułem: „ZAJĘCIA FITNESS”, w treści przelewu należy podać również imię i nazwisko, rodzaj zajęć, liczbę wejść/ rodzaj karnetu), według aktualnego cennika. Po zaksięgowaniu płatności następuje wydanie karnetu za okazaniem potwierdzenia przelewu.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i koniecznością uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z zajęć fitness mają osoby dorosłe oraz dzieci od 12 roku życia (będące pod opieką osoby dorosłej uczestniczącej w tych samych zajęciach fitness), które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć Instruktorowi zaświadczenie lekarskie przed zajęciami.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

14. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

15. W sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą, jasną podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OKSiBP, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

16. Zajęcia fitness trwają ok. 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

17. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek ani instruktor nie odpowiadają.

18. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć fitness, jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

19. Osoby korzystające z zajęć bez własnej maty zobowiązane są do przynoszenia ze sobą własnego ręcznika (w celu położenia go na macie udostępnionej przez OKSiBP).

20. Na teren OKSiBP dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych, plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

21. OKSIBP nie odpowiada za brak miejsca w sali ćwiczeń spowodowany zbyt dużą liczbą chętnych do uczestniczenia w danych zajęciach.

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora.

23. Osoba wykupująca karnet na zajęcia fitness w OKSiBP akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

24. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet.

25. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

26. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

27. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania
Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH I RUCHOWYCH

Obowiązujący w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański od 20 września 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 42/2021 z dnia 20.09.2021 r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów / zajęć edukacji artystycznej i zajęć ruchowych (fitness) w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator zajęć - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej również Ośrodkiem,
b) Uczestnik - wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika zajęć oraz wniosą opłatę za zajęcia,
c) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka,
d) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe(fitness),
e) Warsztatach/zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe(fitness)
f) Utwór – szczególności prace plastyczne realizowane podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów.
g) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie karty uczestnika zajęć oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Karta uczestnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet lub dowód przelewu upoważniający do udziału w zajęciach.
4. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
5. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia, zatwierdzonego przez Dyrektora.
6. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
7. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje Dyrektor w porozumieniu z instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
8. W przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z kontynuowania zajęć danej formy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście), z wyjątkiem wypadków losowych.
10. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście).
11. W przypadku form zajęć wymagających skorzystania z szatni, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie.
12. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązują przepisy wewnętrzne danej sekcji.
13. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązuje zmiana obuwia.
14. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (na przykład dotyczących stroju i tym podobnych).
15. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestnika powiadomieni zostaną rodzice/ opiekunowie.
16. Osoba podpisująca kartę uczestnictwa w zajęciach plastycznych, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
17. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem Ośrodka) podlegają uzgodnieniom z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem Ośrodka.
18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic / opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
19. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

II. OPŁATY

1. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
2. Opłatę pobiera pracownik Biura Obsługi Klienta Ośrodka, który jest zobowiązany do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
3. Płatność za karnety oraz uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa w czasie otwarcia Biura Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).
4. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek uczestnika zajęć (w przypadku uczestnika niepełnoletniego na wniosek rodzica/ opiekuna) lub pracownika/ instruktora Ośrodka – tylko za zgodą Dyrektora.
5. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z sołtysem miejscowości gminy Pruszcz Gdański, w której zameldowany jest uczestnik zajęć określony we wniosku lub z instruktorem zajęć.
6. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w na terenie Ośrodka.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący.
3. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego, w przeciwnym wypadku instruktor prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika zajęć.
5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic / opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Ośrodka.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

IV. REŻIM SANITARNO-EPIDEMICZNY - ZAWIESZONY

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zajęć, będący jednocześnie twórcą utworów realizowanych podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów przenosi nieodpłatnie to jest bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego, na Ośrodek całość autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w danej chwili polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów w nieograniczonej ilości, w szczególności w celach promocyjnych i edukacyjnych; utrwalenia i zwielokrotnienia utworów dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenie do obrotu utrwalonego utworu, jego użyczenie oraz najem utrwalonego egzemplarza utworu,
c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, m.in. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych (w tym również plakatów, ulotek reklamowych, folderach, biuletynach) realizowanych na podstawie utworów lub z ich wykorzystaniem,
d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
e. przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
f. publiczne udostępnianie zapisu utworów, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w szczególności:
• w trakcie prezentacji, konferencji, targów, wystaw oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,
• wykorzystanie utworów w materiałach promocyjnych i publikacjach Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronach Gminy Pruszcz Gdański i na stronach internetowych jednostek podległych oraz ich fanpage’ach,
• wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych i promocyjnych regionu.
2. Uczestnik zajęć upoważnia Ośrodek do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu, w zakresie wskazanym w punktach a-f. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed przebywaniem w Ośrodku, Uczestnik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk, który stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

REGULAMIN CASTINGU DO ZESPOŁU MUZYCZNEGO

 
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w castingu do zespołu wokalnego Ośrodka Kultury, Sztuk i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (zwanym dalej „Casting”).
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Casting trwa od 28.09.2022 do 24.10.2022 roku.

§ 2 Cele castingu i działalności zespołu

1. Stworzenie zespołu wokalnego.
2. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych dzieci i młodzieży.
3. Zespół muzyczny będzie mógł prezentować swoje umiejętności i osiągnięcia przed większą publicznością podczas organizowanych przez OKSiBP koncertów i wydarzeń kulturalnych (również plenerowych), jako wykonawca główny lub towarzyszący, również z udziałem profesjonalnych muzyków wokalistów/instrumentalistów.

§ 3 Warunki i zasady udziału

1. W Castingu mogą brać udział soliści, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 10 lat, a nie przekroczyli 20 roku życia.
2. Kandydaci we wskazanym terminie zgłaszają chęć uczestnictwa w Castingu na karcie zgłoszeniowej dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/YpG2tyaGQbwqjkFR9
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego (na którym należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu) wraz z linkiem YouTube z nagranym materiałem audio-wideo (dźwięk i obraz) z wykonanymi przez uczestnika utworami muzycznymi.
4. Kandydaci udostępniają link do nagrań z fragmentami 2 utworów – jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim. Dodatkowo kandydaci mogą zaprezentować w materiale audio-wideo swoje umiejętności gry na instrumencie muzycznym.
5. Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:
a. nagranie audio-wideo w jednym z następujących formatów: mp4, mpg, avi lub mov, opublikowane na kanale YouTube z zaznaczeniem funkcji „niepubliczne” do czasu ogłoszenia wyników;
b. nagranie powinno stanowić jeden niepodzielony plik, nie jest dopuszczalne cięcie w trakcie utworu, powinno być zrealizowane ze statywu, najlepiej w orientacji poziomej;
c. na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy;
d. tytuł nagrania ma obejmować: imię i nazwisko uczestnika oraz tytuły utworów;
e. nagranie w żadnym stopniu nie może być edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku i nie może zawierać żadnych efektów zmieniających głos.
6. W przypadku wątpliwości w ocenie prezentowanych umiejętności kandydata, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydata na dodatkowe przesłuchanie na żywo.
7. Wyniki Castingu zostaną opublikowane drogą mailową – bezpośrednio do kandydatów na wskazany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail.
8. Organizator castingu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków.
9. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
10. Przystąpienie do castingu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Zwycięzców Castingu wyłoni powołana przez Organizatora Komisja.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja dokona wyboru w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria – 10-14 lat
• II kategoria – 15-19 lat
3. Komisja będzie oceniać: dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, interpretacje danej piosenki, osobowość sceniczną uczestników castingu oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzje komisji są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 5 Termin i koszt zajęć wokalnych

Wygranie castingu do zespołu jest równoznaczne z chęcią uczestnictwa w grupowych zajęciach wokalnych.
• Zajęcia zespołu wokalnego obywać się będą 1 raz w tygodniu: Zespół I. - wokaliści w wieku 10-14 lat – godz. 17:00-18:30, Zespół II. - wokaliści w wieku 15-19 lat – godz. 18:30-20:00.
• Miesięczny koszt zajęć: 100,00 zł.
• Termin pierwszych zajęć: 7 listopada 2022 r.
• Instruktorka prowadząca: Izabela Krasucka-Kalwas – wokalistka, instrumentalistka, studiowała na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz uczelni artystycznej CODARTS w Rotterdamie.

§ 6 Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Castingu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z Castingiem, warsztatami oraz publicznymi występami i rejestracjami występów oraz prób nieodpłatnie.
2. Uczestnicy przekazują prawa związane z prezentacjami artystycznymi na rzecz Organizatora bez wynagrodzenia, a w szczególności;
• w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami;
• w zakresie wprowadzenia we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym sprzedaż;
• do rozpowszechniania artystycznego wykonania, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów w mediach, portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora www.kulturatutaj.pl 

§ 7 Klauzula dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:
• Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Castingu jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz pod numerem telefonu: 696 011 969
• Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika casting stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Castingu do zespołu wokalnego Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.
• W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami danych osobowych Uczestnika castingu mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest OKSiBP w Pruszczu Gdańskim.
• Dane osobowe Uczestnika castingu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji castingu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• Uczestnik castingu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
• Uczestnik castingu ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
• Dane Uczestnika castingu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w niniejszym Regulaminie, przekazując tę informację za pośrednictwem strony internetowej.
2. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej Organizatora lub też w jakikolwiek inny sposób.
3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Osobie lub w mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Castingu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Regulamin Castingu jest dostępny na stronie internetowej: www.kulturatutaj.pl oraz w siedzibie Organizatora.