Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pruszczgda.pl kulturatutaj.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Wrześniewska.
 • E-mail: aw@pruszczgdanski.pl
 • Telefon: 728 415 563

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor OKSiBP
 • Adres: ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo
 • E-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl
 • Telefon: 728 415 570

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo

Opis dostępności wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku OKSiBP mieści się od strony zachodniej i jest oznakowane godłem, tablicą urzędową i szyldem z napisem KULTURA TUTAJ. Do wejścia głównego wiodą schody dwa stopnie z szerokim podestem oraz rampa/pochylnia (podjazd) dla wózków, wyłożona betonową kostką, z podwójnymi barierkami/poręczami po obu stronach. Brak automatu i fotokomórki samoczynnie otwierających i zamykających drzwi wejściowe.

W strefie wejścia brak planu dotykowego /tyflografiki/ budynku.

Z budynku można wydostać się przez trzy dodatkowe wyjścia ewakuacyjne: od strony wschodniej, południowej oraz od zachodniej (na zewnątrz przed każdymi drzwiami schody – po 2 stopnie z szerszą platformą przed drzwiami; przy drzwiach ewakuacyjnych brak podjazdów dla wózków).

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przestrzenie komunikacyjne w ogólnodostępnych częściach budynku są wolne od barier poziomych (brak progów i różnicy poziomów powierzchni, szerokie drzwi).

Wewnątrz:

 • brak dostosowania sali kinowo teatralnej oraz zaplecza (garderoby, scena, proscenium) dla użytkowników z niepełnosprawnością,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • brak automatów i fotokomórek samoczynnie otwierających/zamykających drzwi wejściowe,
 • przeszklone drzwi wejściowe oraz wewnętrzne nie są oznakowane kontrastowym kolorem ani taśmami ostrzegawczymi. 

W budynku brak sygnalizacji akustycznej i informacji głosowej, brak wytyczonych ścieżek dotykowych z polami uwagi i kontrastowych lub brajlowskich oznakowań. Brak pętli indukcyjnych w ciągach komunikacyjnych i poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek ma dwie kondygnacje naziemne, na drugi poziom prowadzi klatka schodowa z jednym spocznikiem i poręczą zamontowaną tylko z jednej strony, komunikację pionową osobom z niepełnosprawnością ruchową umożliwia dźwig osobowy, obsługiwany przez przeszkolonych pracowników OKSiBP, którzy uruchamiają windę na życzenie osoby wymagającej wsparcia.

Na parterze budynku OKSiBP ogólnodostępne ciągi komunikacyjne i pomieszczenia to:

 • hol wejściowy/galeria Kaloryfer, gdzie znajduje się również kasa oraz szatnia,
 • recepcja/informacja/szatnia/kasa biletowa - bezpośrednio przy wejściu po lewej stronie,
 • sekretariat i dział administracji – wejście po lewej stronie od wejścia w głębi holu/galerii;
 • po prawej stronie od wejścia głównego za przeszklonymi drzwiami znajduje się łącznik z klatką schodową i szybem dźwigu osobowego (po lewej stronie) oraz toaletą damską i toaletą męską (po prawej stronie), wiodący do wewnętrznego korytarza, którym można dostać się do:
 • ogólnodostępnej szatni dla uczestników spotkań i zajęć w sekcjach stałych, 
 • pracowni muzycznej,
 • biblioteki z czytelnią,
 • sali teatralno-kinowej im Apolejki,
 • sala kolumnowa, w której odbywają się stałe zajęcia ruchowe, spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe etc., 
 • pracowni ceramiki,
 • toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

Na piętrze siedziby OKSiBP znajduje się foyer i sala kinowo-teatralna im. Władysława Starewicza, do której prowadzą drzwi po obu stronach widowni. Fotele znajdują się na trzech wysokościach (cztery ostatnie rzędy) - podwyższenia poziomów są oznakowane listwami oświetleniowymi. Dodatkową drogę ewakuacji z sali bezpośrednio na zewnątrz budynku stanowią schody przeciwpożarowe. Ich konstrukcja (w górnej części metalowa, z ażurowymi stopniami, w dolnej z murowaną podstawą podestem/spocznikiem i kilkoma stopniami wyłożonymi kaflami ceramicznymi) uniemożliwia swobodne poruszanie się osobom z ograniczeniami narządu ruchu, w tym osobom na wózkach inwalidzkich.

Ponadto na piętrze budynku znajduje się wewnętrzny korytarz z przestrzenią wypoczynkową i minibawialnią dla dzieci, a także dwie pracownie muzyczne oraz pracownia plastyczna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

 • na parterze znajduje się oznakowana piktogramem toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (poręcze przy umywalce i sanitariacie, brak dzwonka alarmowego, brak oznaczeń kolorystycznych,
 • szerokie drzwi wewnętrzne umożliwiają wjazd na wózku do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń dla gości
 • w sali kinowo-teatralnej im. Władysława Starewicza na piętrze budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Informacje o miejscach parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem najbliżej drzwi wejściowych znajduje się ogólnodostępny parking, z wydzielonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami, z oznakowaniem poziomym (podłoże wydzielone farbą w kolorze niebieskim, z białym rysunkiem „koperty” i piktogramem) oraz znakiem pionowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: 

OKSiBP zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. 

Mediateka - Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Straszynie (ul. Dworcowa 6a, 83-010 Straszyn)

Do wejścia do budynku Biblioteki Mediateki prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu – z poręczami i dzwonkiem alarmowym.

W pobliżu są dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteki mieści się na parterze. W przejściach do poszczególnych pomieszczeń budynku nie występują różnice poziomów. Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalni w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Mediateka zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma sygnalizacji akustycznej, brak wytyczonych ścieżek dotykowych z polami uwagi i kontrastowych lub brajlowskich oznakowań stanowisk do wypożyczania. Przeszklone poręcze schodów nie są oznakowane kontrastowym pasem. W strefie wejścia brak planu dotykowego /tyflografiki/ budynku. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki znajduje się przejście dla pieszych, które mogłoby być oznakowane ścieżką dotykową lub pasami kontrastowymi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Wiślinie

Wejście do budynku ułatwia podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokie drzwi i brak progów umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym osobom na wózkach. W pobliżu budynku znajduje się przestronny ogólnodostępny parking, brak na nim wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. W budynku brak oznakowania i innych udogodnień dla osób niedowidzących i niewidzących. Brak pętli indukcyjnych i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia biblioteczna zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

w przygotowaniu

Inne informacje i oświadczenia

w przygotowaniu